ПОКАНА ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМП PDF Печат Е-поща

До

Членовете на Общото Събрание на

Сдружение „Българска асоциация на

музикалните продуценти” - БАМП

 

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 29.03.2012 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно Общо събрание на Сдружението.

 

ПОКАНА

 ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМП

 

          По т.1 от дневния ред на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и член 33 от Устава, членовете на УС взеха решение Общото Събрание на БАМП да се проведе на 29 май, 2012г. от 15:00ч. в адреса на управление на сдружението в гр. София 1463, ул. “Цар Асен”77, при следния дневен ред

  1. Приемане на Годишния отчет за 2011 г. на УС на Сдружението
  2. Приемане на Годишния доклад за 2011 г. на Контрольора на Сдружението
  3. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2011 г.
  4. Приемане на бюджет на Сдружението за 2012 г.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 27.04.2012 г.                                             

                                                    Ина Килева

                                          Изпълнителен директор на БАМП