ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП PDF Печат Е-поща
Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 06.06.2013 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

 Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 25.07.2013 г. от 15:00 часа в адреса на управление на сдружението: в гр. София 1463, ул. „Цар Асен” № 77, при следния дневен ред:


1.    Приемане на нови членове в Сдружението;
2.  Изключване на членове на БАМП на основание чл. 17, ал. 1, б. „а” от Устава поради системно нарушение на Устава - невнесен членски внос в Сдружението;
3.    Приемане на годишния отчет за 2012г. на Управителния съвет на Сдружението;
4.    Приемане на ГФО на Сдружението за 2012г.;
5.    Приемане на годишния доклад за 2012г. на Контрольора на Сдружението;
6.    Приемане на бюджет на Сдружението за 2013г.;
7.    Приемане на промени в Устава на Сдружението.


При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

            
                                            Управителен съвет на БАМП