Позиция на Международната Федерация на Звукозаписната Индустрия (IFPI) относно решението на Европейския съд за блокиране на уеб страници PDF Печат Е-поща

IFPI приветства днешното решение на Европейския съд, че блокирането на уеб страници е в съответствие с основните права в европейското законодателство като в допълнение потвърждава, че авторското право е фундаментално право, което изисква защита.

Звукозаписната индустрия в Европа създаде динамичен дигитален бизнес с повече от 230 вида лицензирани услуги в целия Европейски съюз, предоставящи на  потребителите достъп до музика по различни начини. Устойчивия успех на този сектор, както и способността му да продължи да инвестира в музика, зависи от правната среда, в която той работи. Възможността доставчиците на интернет услуги да предотвратяват законно достъпа до пиратски сайтове, които подкопават легитимните музикални услуги, е от критично значение. Такива мерки чрез съдебно решение бяха ефективни в намаляването на пиратството през последните години в 10 страни в ЕС и още няколко извън Европа.


Решението на Съда на Европейския съюз днес, потвърждаващо, че блокирането на уеб сайтове не нарушава основните права в ЕС, е важно уточнение, която ще разшири възможностите на музикалната и други творчески индустрии за да се справят с пиратството.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=518681