ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Печат Е-поща

До

Членовете на Общото Събрание на

Сдружение „Българска асоциация на

музикалните продуценти” - БАМП


Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 27.05.2014г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращаме покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА

 ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 02.07.2014г. от 15:00 часа в адреса на управление на сдружението: в гр. София 1463, ул. „Цар Асен” № 77, при следния дневен ред:


1.         Приемане на нови членове в Сдружението.

2.         Приемане на годишния отчет за 2013 г. на Управителния съвет на Сдружението;

3.         Приемане на годишния доклад за 2013 г. на Контрольора на Сдружението;

4.         Приемане на бюджет на Сдружението за 2014 г.;

5.         Приемане на промени в Устава на Сдружението;

6.         Избор на нов Управителен съвет и Контрольор на Сдружението.

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

        

                                                                                           Управителен съвет на БАМП