Европейската комисия представя действия за по-добра защита и прилагане на правата на интелектуалната собственост PDF Печат Е-поща
На 1 юли 2014 Европейската комисия Европейската комисия прие два документа: План за действие за справяне с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост в рамките на ЕС и Стратегия за защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в трети страни. 
Планът за действие на ЕС определя поредица от действия, за да се фокусира политика на ЕС в областта на ПИС при нарушения в областта на търговията (при така наречения подход “следвай парите“).
Стратегията разглежда последните промени в международен план и представя начини за подобряване на настоящите методи за действие на Комисията за насърчаване на по-високи стандарти на правата на интелектуалната собственост в трети страни и за спирането на търговията със стоки, нарушаваща ПИС.  

„Приемането на този план за действие показва как искаме да преориентираме нашата политика за по-добро спазване на правата на интелектуалната собственост в частния сектор“ – казва европейският комисар за вътрешни пазари и услуги Мишел Барние. „Вместо да наказва отделни личности за нарушаване на правата на интелектуалната собствност, често неосъзнато, набелязаните тук действия показват как подходът „Следвай парите“ може да бъде ползван с цел лишаването на нарушителите в търговската сфера от източниците им на приходи.“
„Нашият бизнес, творците и изобретателите трябва да бъдат надлежно възнаградени за техните креативни и иновативни усилия.“ – заявява европейският комисар за търгорията Карел де Гухт. „За тази цел и за да поддържаме стимулите, които движат иновациите и творчеството, ние трябва да продължим да работим за подобряване на стандартите с нашите международни партньори. Ние ще останем отворени за адаптиране на нашия подход в съответствие с техните нива на развитие, но ще подчертаваме положителното въздействие, което интелектуалната собственост може  да има върху растежа, заетостта и потребителите. "
"Ефективното правоприлагане в областта на правата на интелектуалната собственост трябва да бъдат подкрепени чрез тясно сътрудничество между правоприлагащите органи, както и между тези органи и заинтересовани бизнес страни. Това е от съществено значение както в рамките на Европейския съюз, така и при международните ни партньори. “ – казва Алгидас Шемета – европейски комисар за потребителите. "Насърчаване на този подход на множество заинтересовани страни е предизвикателство, но това е единственият начин да се осигури подходяща защита на нашата интелектуална собственост в рамките на ЕС и в международната търговия."

Днешната глобализирана икономика разчита все повече на индустрии, основани на знанието, които се устояват на кризата и показват стабилен растеж. Броят на новите европейски патентни регистрации, регистрирани търговски марки и дизайни в Общността са се увеличили повече от два пъти между 2003 и 2012 година. Но високият брой на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) може да навреди на тази положителна тенденция. Само през 2012 органите за граничен контрол на ЕС са регистрирали 90 000 случая на стоки, заподозрени в нарушаване на правата на интелектуална собственост (в сравнение с по-малко от 27 000 през 2005). По данни на ОИСР, годишната загуба от нарушенията на ПИС за световната икономика е около 200 млрд. евро.

За да се справи с това предизвикателство, Планът за действие на Европейската комисия предвижда
• ангажиране в диалог със заинтересованите страни (напр. онлайн рекламни агенции и доставчици на платени услуги), за да намалят печалбите от нарушения при търговията в интернет;
• подпомагане на малките предприятия да упражняват своите права на интелектуална собственост по-ефективно чрез подобряване на съдебните процедури; да се постигне това, Комисията ще разгледа за първи път в националните схеми за директно подпомагане на малкия и средния бизнес в достъпа до правосъдните системи;
• подобряване на сътрудничеството между държавите-членки и улесняване на обмена на най-добри практики;
• предоставяне на цялостна програма за обучение на органите на държавите-членки с оглед постигане на по-бързо превантивни действия срещу извършване на нарушения на интелектуалната собственост в търговията на територията на ЕС и идентифициране на пречките пред трансграничното сътрудничество.

Що се отнася до международната защита на правата на интелектуална собственост, Комисията предлага:
• продължаване на многостранните усилия за подобряване на международната рамка за правата върху интелектуалната собственост и за гарантиране, че главите относно тези права в рамките на двустранни търговски споразумения предлагат адекватна и ефективна защита на правоносителите;
• работа с държавите - партньори чрез диалог относно интелектуалната собственост (ИС) и чрез работни групи за за обсъждане на въпроси относно работата на системата и преодоляване на ключови слабости в техните системи в областта на правата на интелектуалната собственост;
• провеждане на регулярно наблюдение, за да се определи списък на "приоритетни държави", върху които да се фокусират усилията на ЕС;
• подпомагане на малкия и среден бизнес, както и носителите на основните права чрез проекти като информационни бюра за правата на интелектуалната собственост, подпомагане на експертизата за ИС в ЕС и представителствата на държавите-членки в трети страни;
• предоставяне и насърчаване на информираността на съответните свързани с интелектуалната собственост програми за техническа помощ за трети страни (напр. обучение, изграждане на капацитет, как да се наберат ИС активи).

Следващи стъпки 
Действията, посочени в тези документи, ще бъдат стартирани и извършени през 2014 и 2015 година. Комисията ще наблюдава действията по тези инициативи и приканва Европейския парламент, Европейския съвет, държавите-членки, Европейския икономически и социален комитет и заинтересованите страни (включително Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) чрез Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост) да допринесат активно за предстоящата работа.

Още информация можете да видите на: