За БАМП

Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 година, БАМП е единствената по рода си организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видео продукти на територията на Република България. Основната цел, която си поставя Асоциацията, е да съдейства на компетентните държавни органи при организирането и координирането на дейности, свързани с борбата с музикалното пиратство.
Със своята дейност БАМП е добре известна на правозащитните и административни органи, оторизирани да прилагат нормативните актове в областта на интелектуалната собственост, в музикалните среди и сред широката общественост. За международния престиж на Б.А.М.П. красноречиво говори и фактът, че през 1999 година тя бе призната за Национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), браншовата организация, която представлява над 1500 звукозаписни компании от цял свят.


 
Последни Новини
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

До
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП


Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 01.11.2016 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.


ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП


Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 15.12.2016 г. от 15:00 часа на адреса на управление на БАМП: гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове в Сдружението в случай на постъпили до датата на Общото събрание писмени молби до Управителния съвет за това.
2. Приемане на годишния отчет за 2016 г. на Управителния съвет на Сдружението.
3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на Контрольора на Сдружението.
4. Приемане на текущата финансова справка за бюджета на Сдружението за 2016 г.
5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2017 г.
6. Приемане на стратегия за работата на Сдружението през 2017 г.


При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
   

Управителен съвет на БАМП

 
Световната музикална индустрия отчита ръст от 3.2% за 2015 година
За първи път приходите от дигитални продажби надхвърлят приходите от продажби на  физически носители
Прочетете още...
 
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП
До
Членовете на Общото Събрание на
Сдружение „Българска асоциация на
музикалните продуценти” - БАМП


Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 10.03.2016 г. с настоящото, в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, Ви изпращам покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП
Прочетете още...