ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПРАВА СЕ ОБЕДИНЯВАТ С ПРИЗИВ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С РАЗЛИКАТА В СТОЙНОСТТА/THE VALUE GAP

13 декември, 2018 г. – Широка коалиция от притежатели на права призова трите европейски институции – Комисия, Парламент и Съвет, които обсъждат новата Директива за авторското право в Страсбург, да помнят първоначалната цел на законодателната инициатива, а именно – да се коригира изкривяването на цифровия пазар от действията на платформите със „съдържание, качено от потребителите“ (UUC).

Разликата в стойността/The Value Gap/Transfer of Value е несъответствието между стойността, която някои услуги, даващи достъп до „съдържание, качено от потребителите“,  извличат от творческото съдържание и приходите, които се връщат като възнаграждения към творците и правоносителите.

Пълният текст на писмото е по-долу.

“Обръщаме се към вас като група от организации, представляващи европейски автори, композитори, текстописци, известни артисти, агенции за графично оформление и дизайн, издатели на книги, академични издатели, аудиовизуални продуценти и разпространители, независими и големи музикални продуценти и издатели, както и новинарски и медийни компании.

Прегледахме работните доклади на Европейската комисия  по член 13 и имаме сериозни опасения относно посоката на развитие на текста.

Вече сме на финала на законодателния процес, когато преговарящите се стремят да финализират компромисен вариант. Ето защо, настояваме да не забравяте, че основната цел на първоначалното предложение на Европейската комисия бе да се коригира изкривяването на цифровия пазар, причинено от платформите, даващи достъп до „съдържание, качено от потребителите“ (UUC). Всъщност, творческото съдържание на техните сайтове е това, което генерира рекламни приходи, а те го ползват, без да правят справедливи отчисления от тези приходи към  на притежателите на права, които създават и инвестират в такова съдържание.

Основните моменти в решението за преодоляване на Разликата в стойността / The Value Gap / Transfer of Value са налице и бяха признати и от трите институции в приетите от тях текстове. От тях става ясно, че платформите със съдържание, качено от потребители/UUC, вече определени като „доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание“/OCSSP, носят отговорност за всеки реализиран акт на съобщаване до публиката и/или за даване на достъп онлайн до защитени произведения, както и че тези доставчици не са освободени от отговорност и не се ползват от закрилата на  член 14 от Директивата за електронната търговия, що се отнася до авторското право. Ние продължаваме да вярваме, че само законодателно решение, което остава в рамките на тези основни принципи, ще реши по същество проблема с Разликата в стойността / The Value Gap / Transfer of Value . Освен това, лицензирането трябва да бъде насърчавано, когато притежателите на права са склонни да го осъществят, но без натиск върху тях.

Ето защо считаме, че предложенията, които се отклоняват от приетите позиции на трите институции, трябва да бъдат отхвърлени.

За съжаление, поради редица причини, последният предложен от Европейската комисия текст се нуждае от фундаментални промени, за да се постигне целта на Директивата и да се коригира Разликата в стойността/ The Value Gap / Transfer of Value.

 Например, всички предложения, които имат за цел да квалифицират или намалят отговорността на платформите с услуги за споделяне на съдържание онлайн/ OCSSP, трябва да бъдат разгледани много предпазливо, за да се избегне окончателно решение, което оставя притежателите на права в по-неизгодна позиция от сегашната. Всички "мерки за редуциране на отговорността", ако  бъдат предложени на платформите, трябва да бъдат ясно формулирани и да са подчинени на това, че последните следва да предприемат решителни действия, за да препятстват предоставянето на достъп до  произведения или друго авторско съдържание, без уредени права.

За тази цел, въпреки че може би е уместно да се изисква от притежателите на права или техните представители да предоставят необходима в разумни граници идентифицираща информация относно произведения или друго съдържание, без съответното разрешение за използване, предлагането на неясни и отворени за различни интерпретации разпоредби, потенциално задължаващи притежателите на права да играят основната роля в предотвратяването на неразрешеното използване на техните произведения, няма да осигурят необходимата правна сигурност, нито ще предложат смислено решение на проблема с Разликата в стойността / The Value Gap / Transfer of Value.

Освен това, всяко предложение, при което платформите, даващи достъп до съдържание, качено от потребителите, могат на практика да избират кои действия биха ги предпазили от поемането на отговорност, ще доведе до запазване на Разликата в стойността / The Value Gap / Transfer of Value и напълно ще подкопае смисъла на този важен законодателен проект.

Вярваме, че ще вземете това предвид, когато обсъждате проекта за Директива.

 

Искрено, долуподписаните:

CANAL + - media group / медийна група

CEPI - European Coordination of Independent Producers / Европейски координатор на независимите продуценти

CEPIC - Center of the Picture Industry / Център на изобразителната индустрия

ECSA - European Composer and Songwriter Alliance / Европейски алианс на композитори и текстописци

EPC - European Publishers Council / Европейски съвет на издателите

EUROCINEMA - representing the interests of film and television producers to the European Union / представляващи интересите на филмовите и телевизионни продуценти към Европейския съюз

EUROCOPYA - European organisation of movie and television producers’ collecting societies in charge of private copy / Европейска организация на колективните дружества за филмови и телевизионни продуценти, които отговарят за частното копиране

FEP – Federation of European Publishers / Федерация на Европейските издатели

GESAC – European Grouping of Societies of Authors and Composers / Европейска конфедерация на дружествата на автори и композитори 

IAO - International Artist Organisation / Международна организация на артистите

IFPI – representing the music industry worldwide / представляващи музикалната индустрия по целия свят

IMPALA - European association of independent music companies / Европейска асоциация на независимите музикални компании

IMPF - Independent Music Publishers Forum / Независим форум на музикалните издатели

MEDIASET - media group / медийна група

STM - leading global trade association for academic and professional publishers / водеща световна търговска асоциация за академични и професионални издатели

Tf1 - media group / медийна група

VIVENDI - media group / медийна група "