ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

 

 Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 28.02.2019 г. от 16:00 часа на адреса на управление на БАМП, находящ се в гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Управителния съвет на Сдружението относно постъпило заявление за прекратяване на членството на “Ем Ай Продакшънс“ ЕООД на основание чл. 16 от Устава на Сдружението, считано от 01.01.2019 г.
  2. Приемане на консолидиран отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението за периода 01.01-31.12.2018 г., в това число отчет за дейността през 2018 г., касаещ изпълнените дейности и постигнатите резултати по одобреното проектно предложение по договор от 02.07.2018 г. между БАМП и ПРОФОН.
  3. Приемане на доклад на Контрольора за периода 01.01-31.12.2018 г.
  4. Приемане на финансово-счетоводен отчет с натрупване към 31.12.2018г. на Управителния съвет на Сдружението и на Контрольора по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-31.12.2018 г., в това число по отношение на разходването на отпуснатите средства по договор от 02.07.2018 г. между БАМП и ПРОФОН.
  5. Приемане на ГФО на Сдружението за 2018 г., изготвен от АТА Ко ЕООД, ЕИК 831388415.
  6. Приемане на Стратегия за работата на Сдружението през 2019 г., в това число на Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2019 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.
  7. Приемане на годишен бюджет на Сдружението за 2019 г., в това число и на предложение за годишен бюджет към Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2019 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

         

Управителен съвет на БАМП