Когато записът има свой ISRC, той може да бъде идентифициран еднозначно и лесно.
Това е първата стъпка за изграждане на способност да управлявате своите записи и свързаните с тях приходи!
Продуцентите на записи /звукозаписи и музикално видео/ регистрират ISRC за своите записи, за да позволят всеки запис да бъде ясно и недвусмислено разграничен от други записи в сложните вериги от използване и генериране на стойност. Кодът позволява по-точна идентификация на записите и избягване на объркване между записи с близки заглавия или между различни версии и ремикси на един и същи запис.

Дигиталните дистрибутори използват ISRC в своите бази данни и онлайн магазини. Кодът е свързан с възможността да се предоставя информация за използването на записите и за отчитането на продажбите от дигиталните платформи и услуги.
Агрегаторите на права, компаниите за лицензиране на музика и организациите за колективно управление на права /ОКУП/ също използват ISRC за точното идентифициране на различните записи при прилагане система за разпределение на база проследяване използването на всеки отделен запис /т.нар. per track distribution или разпределение на база реално използване на даден запис/, както и при отчитане използването на записите и разпределението на получените приходи от това използване пред своите клиенти и членове. ISRC е част от важната информация, изисквана и съхранявана в базата данни на ОКУП, с цел по-прозрачна и ефективна идентификация на продуцентския репертоар.
Радио- и телевизионните оператори също използват ISRC в своите отчети за използването на записите в радио-и телевизионните им програми.
ISRC може, също така, да играе важна роля в борбата с пиратството, като спомага за точната идентификация на съдържанието, обект на пиратско посегателство.
С прехода към дигитална търговия ISRC придобива все по-голямо значение, тъй като може надеждно да идентифицира записите при обмен на данни между различни системи и платформи с различни собственици, вкл. при промяна на собствеността върху правата.
Не може да използвате пълноценно и да генерирате приход от вашите записи в дигитална среда, ако те нямат регистриран ISRC! Важно и неотменимо условие при качването на даден запис на дигитална платформа и предоставянето на достъп до него от дигитална услуга е той да има регистриран ISRC!
Основните задачи пред продуцентите – собственици на права върху запис са, както следват:

1. Регистрирайте ISRC за всеки нов запис, ако има възможност за неговото издаване!

2. Регистрирайте ISRC и за вече издадени записи, които нямат такъв код, но никога, ако вече имат ISRC!

3. Запазете в собствен регистър вече издадения код и свързаните с него данни за всеки запис, с цел бъдещо използване на тази информация!

4. Регистрирайте ISRC и другите важни съпътстващи данни за записа в подходящи информационни масиви и системи за експлоатация на вашия репертоар с цел по-ефективното му управление и генериране на приходи!

5. Предоставяйте информация за ISRC и данните за записа, когато разпространявате този запис!