Заявление за членство, адресирано до УС на БАМП тук.
Копие от Съдебно решение за регистриране на юридическо лице или едноличен търговец,
Копие от Удостоверение от съответния съд за актуално състояние,
Списък на продуцираните или лицензирани звукозаписи.