1. Въведение
IFPI - Международна федерация на звукозаписната индустрия е международната агенция, която отговаря за управлението и поддържането на международната идентификационна система за звукозаписи и музикални видеозаписи, известна като Международен стандартен код за идентифициране на записи ("ISRC"), а БАМП – Българската асоциация на музикалните продуценти е назначената от IFPI национална ISRC агенция с права за територията на Р България ("ние", "нас", "наш"). 
Като част от тази роля е необходимо да обработваме информация за регистрантите на ISRC ("Вие", "Ваш"). Това например се отнася до вашето име или данни за контакт. Тази информация се нарича "лична информация".
Настоящата политика за поверителност определя общите принципи, които уреждат начина, по който обработваме Вашата лична информация във връзка с прилагането на ISRC. Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите виждания и практики относно Вашата лична информация и как ще се отнасяме към нея.
Предоставяйки ни лична информация, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в тази политика.
2. Каква информация събираме за Вас?
Може да събираме и обработваме различни категории лични данни за Вас. Това може да включва, но не се ограничава до:
• Данни за контакт, като например вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, име на фирмата, позиция в рамките на дружеството, уебсайт на дружеството и данни за контакт с лицето, с което трябва да се свържем;
• Данни за регистранта: предоставен код на държавата / код на регистранта и име на регистранта;
• Подробности за регистрацията, като например датата на регистрация и всяка друга информация, свързана с процеса по заявяване на ISRC (напр. имейл кореспонденция, бележки, направени в процеса по регистрация, заявено използване на кода, данни за правата и правоносителите); и
• Финансова информация като банковите ви данни, ако такава се изисква.
Може да събираме тази информация от Вас директно като национална ISRC агенция и да я предоставяме на IFPI като международната ISRC агенция. Независимо от източника на информация, ние ще се погрижим да събираме и използваме само минималното количество лична информация, което е необходимо за целите, посочени в настоящата политика за поверителност.
3. Какво ще правим с Вашата информация?
Ние ще събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация единствено за следните цели:
• Да се управлява и поддържа системата ISRC в съответствие с изискванията на Международната организация по стандартизация/ISO;
• Да се обработват запитвания, свързани с внедряването на ISRC системата и да се разрешават проблеми или грешки, като например конфликти между предоставени кодове или злоупотреба с код;
• Да се предоставят данни, отчети и доклади на IFPI и на ISO;
• Да се съдейства за предотвратяване на нарушения върху звукозаписи или музикални видеозаписи; 
• Да се внедри и използва глобален инструмент за търсене, позволяващ информацията, свързана с ISRC, да бъде заявявана и търсена.
Когато обработваме Вашата лична информация за горепосочените цели, ние ще гарантираме, че тя се обработва по всяко време в съответствие с приложимите закони и разпоредби относно защитата на личните данни. Ще гарантираме също, че имаме ясно правно основание, на което да обработваме Вашата лична информация. Обикновено това ще бъде така, защото съответното обработване е необходимо за защита на нашите интереси, интересите на IFPI и интересите на потребителите на ISRC системата. Възможно е обаче да има случаи, когато обработваме Вашата лична информация, когато имаме договорно задължение (към Вас), към IFPI или законово задължение за спазване. В някои случаи може да обработваме Вашата лична информация въз основа на Вашето съгласие.
4. С кого се споделя Вашата информация?
Достъпът до Вашата лична информация в рамките на БАМП и IFPI е ограничен до определени лица, които имат ясна "необходимост да знаят" същата по причини, свързани със самата ISRC процедура. 
Ние можем да споделяме Вашата лична информация със следните трети лица:
• Международната организация по стандартизация (ISO) в съответствие с изискванията, определени в международните стандарти;
• IFPI към националните ISRC агенции, доколкото информацията е от значение за регистрантите в тяхната държава и респективно от БАМП към IFPI;
• Трети лица, като например звукозаписни компании и доставчици на цифрови музикални услуги, за да се отговори на искания, които изглеждат разумни (напр. разрешаване на конфликт за кодове) и
• Трети страни- доставчици на услуги, действащи от наше име или от името на IFPI.
Ако IFPI престане да бъде международната агенция, която отговаря за управлението и поддържането на международната идентификационна система за звукозаписи и музикални видеозаписи, респективно ако БАМП престане да бъде национална ISRC агенция за територията на България, IFPI, БАМП или ISO могат да предоставят Вашата лична информация на организация, която ги е наследила в тази си роля.
IFPI може да споделя Вашите данни на регистрант с потребителите на всяка онлайн ISRC услуга, която те могат публично да предложат като част от ISRC системата.
5. Сигурност
Вашата лична информация се съхранява на защитени сървъри и компютърни системи и е защитена от неразрешен достъп чрез подходящи технически и организационни мерки за сигурност, прилагани в съответствие с приложимите закони. 
В случай, че Вашата лична информация трябва да бъде споделяна с трети страни доставчици на услуги, които действат от наше име или от името на IFPI (като доставчици на хостинг услуги), БАМП и IFPI ще предприемат всички стъпки, за да гарантират, че за Вашата лична информация е предоставена достатъчна защита и е се третира в съответствие с тази политика за поверителност, както и с политиката за поверителност на IFPI (https://isrc.ifpi.org/en/privacy-policy).
6. Прехвърляне на данни
Вашата лична информация се съхранява на защитени сървъри, намиращи се в Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). За да се гарантира ефективното функциониране на ISRC системата на световно ниво, Вашата лична информация може да бъде достъпна от или да бъде прехвърлена към държави извън ЕИП, включително държави, които не могат да предложат ниво на защита на данните, равностойно на това на ЕИП. Международната организация по стандартизация може да изиска от IFPI да прехвърли Вашата лична информация на правоприемник на IFPI, който може да е извън ЕИП. Въпреки това, IFPI ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че данните Ви се обработват по сигурен начин и в съответствие с приложимите закони. Ако се намирате в ЕИП, можете да се свържете с IFPI за копие от предпазните мерки, които са въвели, за да защитят Вашата лична информация и права за поверителност при тези обстоятелства.
7. Запазване на данни
Вашата лична информация ще бъде съхранявана за не повече от необходимото, за да изпълни целта(ите), за която/които е събрана и в съответствие с вътрешните политики. Обикновено ще се съхранява, докато БАМП е национална агенция, респективно IFPI – международен регистриращ орган на ISRC, както и за всеки допълнителен разумен срок, който би бил необходим за предаване на данните на наследник на организацията по регистрация.
8. Вашите права
Имате право да поискате достъп, коригиране или изтриване на личната информация, която имаме за Вас. Също така може да имате право да възразите или да ограничите определени видове обработване на Вашата лична информация и да поискате да получите машинно четимо копие на личната информация, която сте ни предоставили. Това може да стане, като се свържете с iscr@bamp-bg.org и isrc@ifpi.org. Всяко искане за упражняване на едно от тези права ще бъде оценено от нас за всеки отделен случай. Възможно е да има обстоятелства, при които не се изисква от нас да спазим Вашето искане поради съответните правни изключения, предвидени в приложимото законодателство за защита на данните.
Ние няма да обработваме Вашата лична информация за маркетингови цели.
9. Уебсайтове на трети лица
Нашият уебсайт и уебсайта на IFPI могат от време на време да съдържат линкове към и от уебсайтовете на трети страни, като например националните ISRC агенции. Ако следвате линк към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да предоставите лична информация на тези трети страни.
10. Промени в тази политика за поверителност
Всички промени, които можем да направим в тази политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е уместно, ще ви бъдат съобщени. Всички промени, които IFPI може да направи в политиката си за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на https://isrc.ifpi.org/en/privacy-policy и, когато е уместно, ще ви бъдат съобщени. Моля, проверявайте често, за да видите всички актуализации или промени в посочените политики за поверителност.11. Контакт
Въпроси, коментари и искания относно тази политика за поверителност са добре дошли и следва да бъдат отправени до isrc@bamp-bg.org Ако имате притеснения относно начина, по който сме обработили Вашата лична информация, трябва да се свържете с нас като първа инстанция. Ако все още не сте доволни, имате право да се свържете с isrc@ifpi.org или да предприемете действия по реда на приложимото законодателство пред Комисията за защита на личните данни в България или пред Службата на комисаря по информацията или други подобни компетентни органи за защита на данните в други юрисдикции на ЕИП.