Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия)

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП)

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Поправки към Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно изпълнението на права върху интелектуална  собственост (Официален вестник на Европейския съюз L 157 от 30 април 2004г.)

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА 

 

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА