ISRC (International Standard Recording Code / Международен стандартен код за идентифициране на записи) е създаден от Международната организация за стандартизация – ISO, за да отговори на необходимостта от разпознаване на различни звукозаписи и музикални видео-записи. Стандартът е известен като ISO 3901. През 2019 г. е приета нова актуализирана версия - ISO 3901:2019.
Международната организация за стандартизация – ISO е определила Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) като единствено призната организация да имплементира и управлява процеса по ISO 3901 за територията на целия свят с права също така да назначава национални ISRC агенции, които изцяло или отчасти да предоставят една или повече от услугите, посочени в ISO 3901.
ISRC представлява дванадесетзначен буквено-цифров код, който е дефиниран по ISO 3901, като международен стандартен код за уникално идентифициране на записи /звукозаписи или музикални видеоклипове/. ISRC е „световното ЕГН” на всеки звукозапис и музикално видео. Важно е да се знае, че този код идентифицира конкретния запис, а не самата музикална творба. Ето защо, различните записи, издания и ремикси на една и съща музикална творба имат свои собствени, различни ISRC кодове.
ISRC има следния формат "CC-XXX-YY-NNNNN" (тиретата не част от самия ISRC код, но кодовете често се представят по този начин в писмен вид, за удобство при четене). Четирите части имат следното значение:
• "CC" е съответният код на страната на регистрираното лице – двубуквен код на страната по ISO 3166-1 alpha-2. Тази част от кода се предоставя от Националната ISRC агенция, ако има такава в съответната държава, или пряко от Международната агенция по ISRC към IFPI.
• "XXX" е трисимволен код на регистрираното лице, който по уникален начин идентифицира организацията (продуцента), регистрирала ISRC кода. Той също се определя и предоставя на продуцента /физическо или юридическо лице/ от Националната ISRC агенция, ако има такава, или пряко от Международната агенция по ISRC към IFPI. Комбинацията между първите две части на кода е уникална за всеки един запис и не трябва да се променя!
• "YY" са последните две цифри от годината на регистрация на записа, или т.нар. „референтна година“. (Забележка: не е задължително тя да съвпада с годината, в която е осъществен записът.)
• "NNNNN" е уникален 5-цифрен номер, идентифициращ поредността на конкретния звукозапис през въпросната референтна година.(Последните две части на кода се генерират от самия продуцент на записа)

Пример: ISRC FR - Z03 - 98 – 00212
ISRC FR Z03 98 00212
 

Код на държавата
FR = Франция

Код на регистрираното лице (продуцента)
Z03 = Mercury
Година на регистрация
98 = 1998
Уникален номер на записа