ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 27.02.2020 г. от 16:00 часа на адреса на управление на БАМП, находящ се в гр. София, ул. „Поп Богомил” № 1, вх. А, ет. 4, офис 21, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на консолидиран отчет за дейността на Управителния съвет на БАМП за периода 01.01-31.12.2019 г., в това число отчет за дейността през 2019 г., касаещ изпълнените дейности и постигнатите резултати по одобреното проектно предложение по договор от 11.04.2019 г. между БАМП и ПРОФОН.
  2. Приемане на доклад на Контрольора на БАМП за периода 01.01-31.12.2019 г.
  3. Приемане на финансово-счетоводен отчет с натрупване към 31.12.2019 г. на Управителния съвет и на Контрольора на БАМП по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-31.12.2019 г., в това число по отношение на разходването на отпуснатите средства по договор от 11.04.2019 г. между БАМП и ПРОФОН.
  4. Приемане на ГФО на БАМП за 2019 г.
  5. Приемане на Стратегия за основните направления в работата на БАМП през 2020 г., в това число на Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2020 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.
  6. Приемане на годишен бюджет на БАМП за 2020 г., в това число и на предложение за годишен бюджет към Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2020 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.    

 

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

         

Управителен съвет на БАМП