Покана за редовно Общо Събрание на БАМП - 25.02.2021 от 16 часа

Сдружение „Българска асоциация на музикалните продуценти” - БАМП

Във връзка с решение на Управителния съвет на БАМП от 21.01.2021 г. с настоящото и в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава на БАМП, изпращаме покана за редовно заседание на Общото събрание на Сдружението, което отчитайки епидемичната обстановка в страната и в унисон със съдебната практика, акумулирана до този момент по тези въпроси, ще се проведе дистанционно чрез видеоконферентна връзка чрез платформата Зум/Zoom, предоставяща контролиран достъп чрез съответно име на потребител и парола на всеки член на ОС на БАМП.

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАМП

Управителният съвет на Сдружение „Българската асоциация на музикалните продуценти” – БАМП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Устава, свиква редовно заседание на Общото събрание на 25.02.2021 г. от 16:00 часа, което ще се проведе присъствено чрез видеоконферентна връзка чрез платформата Зум/Zoom посредством следния контролиран достъп: електронен адрес за видеоконферентна връзка
https://zoom.us/j/97508142402?pwd=aEJpZ0lvOGZlNWw3NXJIWjBFMUcvdz09, Идентификатор на срещата/Meeting ID: 975 0814 2402, Парола: G04KMt, при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидиран отчет за дейността на Управителния съвет на БАМП за периода 01.01-31.12.2020 г., в това число отчет за дейността през 2020 г., касаещ изпълнените дейности и постигнатите резултати по одобреното проектно предложение по договор от 01.07.2020 г. между БАМП и ПРОФОН.
2. Приемане на доклад на Контрольора на БАМП за периода 01.01-31.12.2020 г.
3. Приемане на финансово-счетоводен отчет с натрупване към 31.12.2020 г. на Управителния съвет и на Контрольора на БАМП по изпълнение на бюджета на Сдружението за периода 01.01-31.12.2020 г., в това число по отношение на разходването на отпуснатите средства по договор от 01.07.2020 г. между БАМП и ПРОФОН.
4. Приемане на ГФО на БАМП за 2020 г.
5. Приемане на Стратегия за основните направления в работата на БАМП през 2021 г., в това число на Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2021 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.
6. Приемане на годишен бюджет на БАМП за 2021 г., в това число и на предложение за годишен бюджет към Проектно предложение до УС и ОС на Сдружение ПРОФОН за финансиране през 2021 г. на социални, културни и образователни дейности в полза на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден от 17:00 ч., на същото място (видеоконферентна връзка чрез платформата Zoom посредством следния контролиран достъп: електронен адрес за видеоконферентна връзка
https://zoom.us/j/97508142402?pwd=aEJpZ0lvOGZlNWw3NXJIWjBFMUcvdz09, Идентификатор на срещата/Meeting ID: 975 0814 2402, Парола: G04KMt и при същия дневен ред.

Управителен съвет на БАМП