Европейският парламент подкрепи с доклад Плана за действие за правата върху интелектуалната собственост на Европейската комисия

С огромно мнозинство от 454 гласа „за“ срещу само 94 „против“, на 11 ноември Европейският парламент прие доклад в подкрепа на Плана за действие на Европейската комисия за правата върху интелектуална собственост (ПИС). В него се  подчертава, че силната, балансирана и стабилна защита на правата върху интелектуална собственост на национално, европейско и международно ниво, позволява възвръщаемост на инвестициите и дава възможност на авторите, изобретателите и иноваторите да получат компенсация за своите творчески начинания. Това е от особена важност за устойчивото икономическо и социално възстановяване на държавите-членки на ЕС от COVID-19 кризата, както и от другите глобални кризи.

Снимка: Pixabay

В същото време Европейският парламент прави редица препоръки. Във фокуса му попада значителното използване на интернет за разпространение на незаконни, нелицензирани и фалшиви продукти и съдържание, което се отразява изключително неблагоприятно върху индустриите в Европейския съюз, включително за творческия, културния и спортния сектор. Липсата на трансгранично прилагане /cross-border/ на правата върху интелектуална собственост също е отразена като много сериозен проблем за индустриите и правоносителите. Подчертана е необходимостта от точно транспониране на Директивата за Единния цифров пазар от страна на държавите-членки, с оглед постигане на максимално добра и хармонизирана закрила на правата върху интелектуална собственост в Европейския съюз. Не на последно място, Парламентът изтъква значението, което ще има дискутираният в момента от европейските институции Акт за цифровите услуги, от който се очаква да предостави допълнителни лостове за защита на нарушени права на интелектуална собственост/ПИС.

Специално внимание е отделено на т.нар. принцип KYBC /Опознай твоя бизнес клиент/. Прилагането му към всички категории онлайн платформи и доставчици на цифрови услуги, а не само към сайтове за електронна търговия, би довело до огромен скок във възможностите на правоносителите да защитават успешно своите права в дигитална среда.

„Европейските правила за правата върху интелектуална собственост, трябва да бъдат засилени, за да се гарантира, че отговарят на настоящите и бъдещите предизвикателства“, обяснява Марион Валсман, докладчик на Европейския парламент по Плана за действие на Европейската комисия. „Създаването на добре функционираща, силна и ефективна система за защита на правата върху интелектуална собственост е печеливша и за единния европейски пазар, и за европейските граждани“, твърди тя.

Самият План за действие е разработен от Европейската комисия и е публикуван на 25 ноември 2020 г., с цел да  подпомогне бизнеса, и особено малките и средните предприятия, да се възползват максимално от своите изобретения и творчески продукти, и да ги използват по начин, който да допринесе за икономическото възстановяване и устойчивост на Европа. Комисията признава, че технологичната революция  и новите бизнес модели /например т.нар. икономика на платформите/ предлагат уникален прозорец от възможности за модернизиране на подхода на ЕС и на държавите-членки към защитата на нематериални активи. Поради това Планът за действие предлага да се надгради рамката на ЕС за интелектуална собственост, в случаите когато това е необходимо, и да се въведат балансирани политики, за да се помогне на компаниите да се възползват от своите изобретения и творения по време на здравната и икономическа криза, на фона на цифровия и зелен преход.

Планът за действие идентифицира пет ключови области, с конкретни предложения за действие:

  • Подобряване защитата на интелектуалната собственост
  • Насърчаване на малките и средни предприятия да увеличат използването на правата върху интелектуална собственост
  • Улесняване на достъпа и на споделянето на нематериални активи, като същевременно се гарантира справедлива възвръщаемост на инвестициите
  • Борба с фалшифицирането и нарушаването на права върху интелектуална собственост
  • Насърчаване на равни условия за всички на глобално ниво.

Като една от мерките, свързани с лицензирането на авторски и сродни права, Европейската комисия стартира проучване, което ще се съсредоточи върху използването на изкуствения интелект при управлението на данни, свързани с авторските права. Идеята е това да помогне за по-голяма прозрачност и по-доброто им управление, и да подобри идентифицирането на различните категории правоносители. Комисията ще работи за постигане на добре функционираща инфраструктура за авторски права, включваща система за достоверна  и актуализирана информация за правоносители, като и за сроковете, условията и възможностите за лицензиране.

Поради продължаващото да процъфтява незаконно използване и пиратство, Планът за действие предлага конкретни мерки, включително чрез използване на предимствата на цифровите технологии. Изрична референция е направена към Акта за цифровите услуги /все още в подготовка към момента на приемане на Плана/. Предвидено е също и укрепване на капацитета на правоприлагащите органи и засилване на ролята на OLAF в борбата срещу фалшифицирането и пиратството.

Не на последно място се предлага създаване на специален инструментариум /Toolbox/ на ЕС, включващ съвместни действия, сътрудничество и споделяне на данни между носителите на права, посредниците и правоприлагащите органи.

Планът за действие приканва настоятелно държавите-членки да разработят свои национални политики и стратегии в областта на интелектуалната собственост в съответствие с целите, заложени в него, и да превърнат подобряването на закрилата и спазването на правата върху интелектуална собственост в приоритет, в рамките на собствените си усилия за икономическото възстановяване.

 

ПРИНОС НА ОТРАСЛИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ЗАЕТОСТТА В ПРОМИШЛЕНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

 

Източник: Изчисления на EUIPO и ЕК въз основа на данни от проучването на тема „Отрасли с интензивно използване на ПИС и икономическа ефективност в Европейския съюз“, ЕПВ & EUIPO, 2019 г.

 

Позицията на културните индустрии е показателно очертана в инфографиката към Плана за действие. Докато при други сектори с интензивно използване на права на интелектуална собственост, ролята на тези права за създаване на работни места варира, то при културните индустрии тя е 100%, тоест създаването на работни места в този сектор се базира изцяло на нематериалните активи и правата върху интелектуална собственост.

Това е може би най-добрата илюстрация за нуждата от ефективна закрила на авторските и сродните права и създаването на справедлива и балансирана рамка, в която те могат да функционират. Търгуването с нематериални активи е  не само в интерес на съответните правоносители, а на обществото и икономиката като цяло.